. تلویزیون “پارس” با کیفیت SD و آزمایشی در ماهواره یاهست روی آنتن رفت . . . YAH …