. شبکه رادیویی ایران اینترنشنال در ماهواره ترکمنعالم همجهت و قابل دریافت با یاهس…