. شبکه #زاهدان در ماهواره اکسپرس در ۴۰ درجه شرقی به صورت تست روی ایر رفت. مشخصا…