. شبکه های جام جم 2 و 3 در ماهواره هاتبرد روی ایر رفتند. Jame-Jam TV 2 Jame-Jam…