. شبکه های فوتبال اوکراین در ماهواره Astra4A (سایروس) موقتا