. شبکه ICC پس از رفع مشکلات مجددا به جمع شبکه های ماهواره یوتلست 7A اضافه شد. م…