. شبکه #T2 در یاهست روی ایر رفت شبکه جدید T2 به صورت تست سیگنال در ماهواره #یاه…