. ملکه رنجبر درگذشت مدیرعامل موسسه هنرمندان پیشکسوت از درگذشت