. مهناز افشار و تیل شوایگر در فرش قرمز فیلم Die Hochzeit در برلین شوایگر، بازیگ…