. ⭕️ آشنایی با Safe Area یا منطقه امن در تصویری که می بینید، نوار قرمز رنگ Safe…