. ⭕️ تمامی فرکانس های مسیر ماهواره ای یاهست به روز شده در 6 بهمن 1398 فرکانس ه…